Welkom op de website van Vernieuwd Verbonden

Vernieuwd Verbonden is een project van een aantal samenwerkende partijen, te weten; Woondiensten Aarwoude, gemeente Nieuwkoop, de basisscholen in Ter Aar, bibliotheek Rijn en Venen en Tennisvereniging Ter Aar. Dit project omvat een ontwikkelingsplan op het gebied van wonen, zorg, leren en welzijn. Ten opzichte van eerdere ideeën is het plan aangepast op het onderdeel Zorg. Op de locatie van De Vosseschans komen na nieuwbouw van het IKC op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering  16 levensloopbestendige woningen (sociale huur). Ook op andere onderdelen zijn de afgelopen  jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd op het oorspronkelijke plan. Deze wijzigingen zijn verwerkt in een gewijzigd stedenbouwkundig kader dat op 15 oktober 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit stedenbouwkundig kader vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Het stedenbouwkundig kader geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Er zijn vervolgens aanpassingen aan het stedenbouwkundig plan gedaan. Wijzigingen zijn onder andere de verplaatsing van de comfortwoningen voor ouderen, het verleggen van de toegangsweg en een toevoeging van een sporthal met kantine bij het IKC. Daarnaast is er aandacht voor de verkeersafwikkeling en parkeren. Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken heeft vanaf 14 september 2017 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Momenteel is het bestemmingsplan nog niet in werking, doordat er beroep is ingesteld.

Het onderdeel van de herstructurering van 44 woningen is opgenomen in het bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland. Deze herstructurering is inmiddels afgerond.

Lees voor